ELEŞTİRİ
YERALTI’NIN İNSANI
Osman Özarslan
Yeraltı
Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Senaryo: Zeki Demirkubuz
Görüntü Yönetmeni: Türksoy Gölebeyi
Sanat Yönetmeni: Nihan Güneş
Kurgu: Zeki Demirkubuz
Oyuncular: Engin Günaydın, Nergis Öztürk, Serhat Tutumluer, Nihal
Yalçın, Murat Cemcir, Feridun Koç
2012 / 107'/ Türkiye
Giriş
Zeki Demirkubuz, şüphesiz ki yakın dönem Türkiye sinemasının en önemli
yönetmenlerinden birisi. Onun bu başarısı, belirli temaları ve objeleri belirli
bir sinematografik dil içerisinde ama her filmde başka bağlamlarda ve başka
mânâ evrenlerinin kapılarını aralayacak şekilde kullanabilmesinden
kaynaklanıyor. Bu bağlamda Demirkubuz’un mahir olduğu temalar, mekanı
klostrofobik hale getiren yoksulluk, libidinal itkiler tarafından sınırları
zorlanan etik ilkeler ve tabu alanları, sıkıntı, taşınması zor hikayeler ve
yaşanması zor hayatlar olsa gerek.
Demirkubuz’un
2012’de çektiği Yeraltı da benzer temalar üzerinden
ilerliyor. Hikayenin çatısını kuran öğeler benzer olmakla birlikte, bu öğelerin
kurgulandığı hikaye başka bir mecrada aktığından, filmin temel sorunsalı da
başka ilişkiselliklere çarparak ilerlemek durumunda kalıyor. Bu filmin en
önemli öğesi sıkıntı için de bu durum böyle. Diğer Demirkubuz filmlerinin
SEKANS Sinema Kültürü Dergisi
Mart 2016 | Sayı e1 : 28-39
tersine, sıkıntı burada bir yaşam ağrısı ya da oluşturulmuş (constructed) bir
durum değil, insan doğasına ve zamanına içkin bir varoluş ontolojisi şeklinde
ele alınıyor.. Filmin ikinci önemli öğesi ise, Demirkubuz’un çok sevdiği bir
başka tema olan etik açmazlar. Bu öğe de Masumiyet (1997), Kader (2006),
İtiraf
(2001) ve Kıskanmak
(2009) filmlerinde kurulan zülfiyâre bağlı
libidinal sıçramalar ile ahlaki tabuların arasında sıkışan öznenin etik
açmazlarıyla yüzleşmeleri üzerinden değil, hepsi birbiriyle derinden ilişkili
olan siyasi duruş, entelektüel ahlâk ve öznel tutarlılık üzerinden
yapılandırılıyor. Filmin üçüncü önemli teması ve sorunsalı ise alışmak.
Demirkubuz’un, filmin senaryosunu esinlendiği Dostoyevski’nin Yeraltından
Notlar’ına
(1985) en sadık kaldığı yer işte bu alışma teması. Ne var ki, burada
bahsedilen alışkanlık herhangi bir alışkanlık (habit) değil. Demirkubuz ve
Dostoyevski’nin burada alışkanlıktan anladıkları, Lacan’ın Jouissance1,
Sloterdijk’in sinizm diye tarif ettiği şey; yani modern insanın içinde bulunduğu
bu adaletsiz dünyaya alışmayı ve hatta ondan zevk almayı bir iptila haline
getirmesinden doğan sosyal semptomlar ve psikolojik patolojiler.
I. Sıkıntı ya da Varoluşun Dayanılmaz Ağırlığı
“Koskoca adam köpek gibi uluyor Muharrem Bey…”
Yeraltı üzerine yapılan incelemeler genelde bir klişe üzerinden başlıyor: “…
bürokrasinin başkenti Ankara’da modern insanın yaşadığı sıkıntılar üzerine bir
film…” Bu klişe aslında, Türkiye sinemasının asıl gövdesinin takip ettiği batı
sineması ve edebiyatı için de söylenebilir. Kent yaşamında sıkılan insanın
kendini taşranın asudeliğine, tasavvufun dinginliğine, doğanın kollarına
atması en çok tüketilmiş kanonik senaryo güzergahlarından olsa gerek. Ben,
Demirkubuz’un sıkıntı teması için en azından bu filmde böyle bir izlek
kurmadığını; varoluşçu felsefenin Türkiye ve dünya sinemasındaki en önemli
1 Lacan’ın bizzat kendi isteği üzerine Fransızca kullanılan ve çevirisi çok tercih edilmeyen bir
sözcük. Haz ve keyif gibi anlamlara geliyor ama hazdaki cinsel içerik, keyifteki eğlence
nosyonlarından tümüyle farklı göndermeleri var. Daha ziyade, arzu edilen nesnenin eksikliğinden
ve özleminden duyulan haz gibi düşünülebilir.
29
müfessirlerinden birisi olarak sıkıntıyı insan ilişkilerinin doğal bir sonucu
değil, onun ontolojik varoluşunun doğal bir yönü olarak görmeyi yeğlediğini
düşünüyorum.
Demirkubuz’un sıkıntıyı insan varoluşu hanesine yazmasının en açık
göndermesi, Muharrem’in yaşadığı iğrenme, bulantı ve kusma durumları.
Varoluşçu felsefenin ve edebiyatın en önemli temsilcilerinden olan Sartre’ın
başyapıtı olan Bulantı’nın temel öğeleri olan iğrenme, bulantı ve kusma
insanın saf gerçeklik ile karşılaşmasının kaçınılmaz sonucudur’ (Sartre, 1994).
Muharrem de, kendi sinikliğiyle, dostlarının riyakarlığıyla ve hayatın
acımasızlığıyla ortaya çıkan gerçeklerle her yüzleştiğinde; kendinden,
arkadaşlarından ve hayattan iğrenir. Bu tür yüzleşmelerin en derinden ve sert
biçimde yaşandığı yemek gecesinden sonra, arkadaşları kendisini yüzüstü
bırakıp gidince çıldırır, onların kaldığını düşündüğü oteli basar, ortalığı
birbirine katar, otelin korumaları tarafından yaka paça dışarı atıldıktan sonra
gerçeğin bu en ham haliyle yüzleşmeye daha fazla dayanamaz ve kusar.
Yeraltı’nda yalnızca gerçeklik değil, gerçekliğin içinde aktığı zaman da
sıkıcıdır. Bu sıkıcılık, temelde tekdüzelikten (Heidegger 1996, Kant 2001) ve
dünyanın tümüyle dünyevi bir yer olmasından kaynaklanır. Goodstein, hayatın
armonisini ve ritmini bozan bu tekdüzeleşmeye (repetition) niteliksiz deneyim
(unqualified experience) der (2005). Weber ise bu deneyimi niteliksiz kılan şeyi
daha çarpıcı bir şekilde açıklar: Ona göre dünyayı tekdüzeleştirerek büyüsünü
bozan şey, kapitalist toplumun örgütlenme ve disiplin düzeyinin en somut hali
olan bürokrasidir (Weber, 2005) ve kahramanımız Muharrem, onun hayatının
da üzerine karabasan gibi çöken bu bürokratik örgütlenmenin basit bir
memuru olarak onun hem faili hem de mağdurudur. Zaman ve sıkıntı bahsinde
ismini zikrettiğimiz tüm bu kült düşünürler, özellikle Goodstein, ortaçağlarda
ruhbanların ve soyluların bir ayrıcalığı olan sıkıntının
(seclusion,
contemplation, inziva) bayağı ve tekdüze bir şey haline gelmesini modern
zamanlar ile eşitlese de; Demirkubuz zaman sıkıntısını, dikkatle takip ettiği
bir başka önemli düşünür olan Nietzsche’nin yorumuyla ele almayı tercih eder.
Bilindiği üzere Nietzsche tarihi, Zeus’un politik olarak zuhur etmiş hali olan
Platon ve onun her şeyi akıl üzerinden dolayımlayan ve aklın işlevselliğine göre
30
değerlendiren Devlet adlı yapıtından önce ve sonra olarak ikiye böler
(Nietzsche,
2005). Bu araçsallaştırma ile insanın ahmaklığı baki kılınmış,
Hristiyanlığın ardından ise köle ahlakı temel etik ilke olarak genel kabul
görmüştür (Nietzsche, 1998). Nietzsche’ye göre, Platon ve İsa’dan beri insanlık,
işte bu köle ahlakının ve ahmaklığının değişik versiyonlarında yaşamaktadır ve
onun başyapıtı Böyle Buyurdu Zerdüşt’te bu tekerrür, sonsuz dönüş (eternal
return) olarak adlandırılır ve akşam vakti uluyan köpek metaforuyla takdim
edilir. “Daha önce de böyle bir köpek uluması işitmiş miydim? Düşüncelerim
geriye doğru koşuyordu. Evet! Çocukken, - en uzak çocukluğumda - böyle bir
köpek uluması işitmiştim o zamanlar.” (Nietzsche, 2004: 27)
Filmde ilk bakışta, komşusunun yaptığına imrenip kendi yabancılaşmasının
ve köpekleşmesinin bir dışavurumuymuş gibi uluyan Muharrem’in ulumaları,
onun kendisine ve topluma yabancılaşmasının ötesinde anlamlarla yüklüdür.
Muharrem’in uluması bir yanıyla büyüsü modern dünyanın bürokrasisinden
önce, Atina sitelerinin demos’uyla bozulmuş, zamansallığın içindeki bütün
şenlik öğeleri ayıklanarak, araçsal aklın taşeronluğuna hadim kılınmış,
tekdüzeleştirilmiş dünyaya bir ağıt; bir yanıyla da Dionysos şenliklerinin
özlemiyle gözleri açık giden ve aklını yitirmeden hemen önce, dayak yiyen bir
sütçü beygirine "Kardeşimsin" diye sarılıp ağlayan Nietzsche’ye bir saygı duruşu
gibidir.
31
II. Yeraltı’nın Giriş Kapısı: Etiğin İlgası
“Yoksa, notçu fortçu hepsi lafın bok yemesi…”
Muharrem’i yeraltına iten, yeraltındaki yaşamını daha da çekilmez kılan
yalnızca varoluş sıkıntısının dayanılmaz ağırlığı ve sonsuz dönüşün atonal
bayağılığı değildir. Demirkubuz’un, Dostoyevski’ye sadık kalarak betimlediği
dünyanın yerüstünde değil de yeraltında konumlandırılmış olmasının sebebi,
insanı bir tür olmaktan çıkarıp ünsiyet haline getirdiği, getireceği varsayılan
etik ilkenin gerçekte var olmaması ya da bunun, en azından Dostoyevski’nin
Yeraltı’nı yazdığı zamandan Demirkubuz’un Yeraltı’nı çektiği yaklaşık bir
asırlık zaman aralığında, yalnızca farazi ve fantastik tahayyül düzleminin
konusu olmasındandır.
İnsanı diğer mahlukattan ayırıp onu halk haline getiren şey, bilhassa ahlak
felsefesi ve semavi dinler açısından, bir ahlaka sahip olmasıdır. Etik ilke ile
insan arasındaki ilişki, en azından etimolojik olarak, Arapça’dan Türkçe’ye
geçen ve hepsi halik (yaratıcı) kelimesinden türetilmiş olan, halk-ahlak-helak-
mahluk kelimeleri üzerinden takip edilebilir. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza
(2004), Karamazov Kardeşler (1988) ve Budala’da (2004) sıkı sıkıya takip ettiği
ve onun için ‘İnsanlık durumunun neresindeyiz?’ sorusunun (Nietzsche’nin de
benzer bir sorusu vardır, “Düşünmeye başladık mı?”) yanıtı sayılabilecek olan
etik zemin, Yeraltından Notlar romanında net bir şekilde olumsuz yanıtlanır.
Bu adaletsiz ve zalim dünyaya alışan ve hatta ondan keyif alan insan,
Dostoyevski tarafından yeraltı sürüngenleri ve kemirgenleriyle karşılaştırılır ve
hatta eşitlenir. Demirkubuz da Yeraltı’nda insanı, yeryüzünden yerin altına
işte bu ahlaki noksanlığından dolayı sürer ve tam da bu yüzden film kimi
zaman insana ilişkin bir film olmaktan çıkıp, bir cangılın ışıklı yerlerinde
çalışan, kuytu izbelerinde çiftleşen, karanlıkta uyuyan, kendi kokusundan
rahatsız olan tuhaf bir türü anlatan bir belgesele benzer.
Demirkubuz, bu filmde kahramanların altındaki etik zemini iki biçimde
boşa düşürür: İlki, her şeyin farkında zeki bir adam olan Muharrem’in kendini
ve yerini bilmezliği (Ahlak felsefesinin de, etik mülahazalarının da ve hatta
semavi dinlerin tasavvufunun da ilk sorusu ‘Ben kimim?’, bu bağlamdaki ilk
32
emri ‘Kendini bil’dir) ikincisi ise hayatta ikbal peşinde koşmaktan başka hiçbir
nirengi noktaları kalmamış olan eski dostların birbirleriyle ve Muharrem ile
ilişkileri.
Muharrem yaptığının yanlış olduğunu bile bile, kendisini arkadaşlarının
akşam yemeğine davet ettirir ve orada arkadaşlarıyla hesaplaşmak ve
yüzleşmek yerine, daha çok haz aldığı başka bir şeyi yapar; eski dostlarının
hayatlarının tırnak aralarına kıymık gibi saplanır, varlığıyla dayanılmaz acılara
yol açmasa da keyif kaçırır ve huzursuzluk verir. Bu huzursuzluk ve keyif
kaçırma performansından belli bir haz alsa da sonunda kendisinin ve
arkadaşlarının gecesini mahvettiğiyle kalır;
gecenin sonunda kendi
gerçekliğiyle tüm çıplaklığıyla karşılaşır ve bu karşılaşmanın sonunda, daha
önce de zikrettiğimiz üzere kusar.
Fakat Demirkubuz’un asıl eleştirisi, Muharrem’den ziyade onun solculuğu
artık nostalji düzeyinde yaşayan eski dostlarınadır. Burada, Demirkubuz
siyasetin sorusu olan
Ne?”yi kullanmak yerine, etik alanının sorusu olan
Nasıl?”ı sorar. Yani Demirkubuz’un, devrimci nostaljisine sorusu
Neye
inanıyorsun??” değil, “Nasıl inanıyorsun?”dur.
İsmi Kızıl Elma olan bir neşriyat çıkaran ve bürolarına Che Guevara’nın
meşhur pozlarından birisini asan çevrenin seyircide yaratacağı ilk izlenim
elbette tutarsızlık olmalıdır. Zira bu tutarsızlığın bir yanı Kutadgu Bilig’in
çağrısına uyarak, Tanrı Dağları'nın eteklerindeki Ötüken Ormanı’nda sonsuza
kadar kımız içerek ve at eti yiyerek saf kan Türk olarak yaşamayı arzulamakta;
33
öteki yanı ise And Dağları’ndan Afrika ormanlarına uzanan cihanşümul bir
rüzgarla yelkenlerini şişirmeyi ummaktadır. Ne var ki bu neşriyat çevresinin
tutarsızlığı, enternasyonalizm ile milliyetçilik arasında bocalamanın daha da
ötesindedir.
Demirkubuz gene Dostoyevski’yi takiben, komünist düşünceyi modern
dünyanın dini, kalpsiz dünyanın kalbi2 olarak görür, kapitalist dünyanın meta
piyasasının rekabetinin komünistler (bilhassa entelektüel düzlemde) arasında,
statü ve ikbal için rekabet düzleminde sürüyor olması durumuyla yüzleştikten
sonra ise büyük bir düş kırıklığına uğrar. Filmdeki solcular, modern dünyanın
etik ilkesini oluşturmaya aday olmak yerine, entelektüel güçlerini birbirlerinin
altını oymak ve birbirlerine kazık atarak ikbal kapılarına yakınlaşmak için
kullanmışlardır. Yoldaşlık dedikleri şey kurtların kardeşliği, homo homini
lupus'tur.3 Ne hesap sormuşlar, ne hesap vermişler; bir mürşidin yanında
pişmek yerine piyasada pişkinleşip kaşarlaşmışlar ve bu kalpsiz dünyayı daha
yaşanılası bir yer yapacak bir davayı kovalamak yerine, bu dünyayı kendi
davaları haline getirmişlerdir… Bu maksatla birbirlerinin düşüncelerini
çalmakta beis görmemişler ve en yakın arkadaşlarının en mahrem hatıralarını
edebiyat piyasasında ifşa etmekten kaçınmamışlardır. İçlerinde bu oyunu en
pervasızca oynayan kişi, Mefisto’dan ihaleyi almış, ruhunu satmış ve yalnızca
edebiyat piyasasının şöhretine değil, arkadaşlarının gıptayla karışık
kıskançlığına da mazhar olmuştur.
2 Dostoyevski ve Demirkubuz, gençliklerinde sosyalist düşünceye gönül vermiş ve Dostoyevski,
idamdan son anda kurtulup sürgüne gitmiş, Demirkubuz ise bir süre hapis yatmak zorunda
kalmıştır.
3 Homo homini lupus: İnsan insanın kurdudur anlamına gelir ve Thomas Hobbes’un Leviathan
kitabının lejant başlığıdır.
34
III. Acının Tadı: Jouissance
Evet yanlış anlamadınız, bildiğiniz şu haz, canım! Başkalarının da aynı
hazzı duyup duymadıklarını öğrenmek için bu konuyu açtım. Konuyu
biraz daha açıklayayım: Küçüldüğünüzü ve bu yolda en aşırı dereceye
varmış olduğunuzu fark etmekten doğar bu haz. Durumunuzun
umarsızlığını (çaresizliğini), başka bir adam olamayacağınızı, değişmek
için zamanınız, inancınız bulunsa bile değişmeyi kendiniz de
istemeyeceğinizi anlamanın tadına doyum olur mu? Hem değişmek
isteseniz ne olurdunuz ki; belki sizin için aslında başka yol yoktu!
(Dostoyevski, 1985: 13)
Her siyasal daralma döneminde, Marksistlerin gündeme getirdiği ‘İnsanların
içinde yaşadığı bu acımasız, adaletsiz dünyaya neden katlanmaya devam
ettikleri, neden onu değiştirmek için bir adım atmadıkları’ sorunsalı
Dostoyevski’nin ve Demirkubuz’un Yeraltı’larının da temel sorunsalıdır.
Tahmin edileceği üzere, Marksistler bu konuya siyasal ve ekonomik sebepler
aramışlar ve bunu değişik bağlamlarda tartışmışlardır, Dostoyevski ise
Yeraltı’nda bu mesele ile varoluş felsefesinin psikoloji ile kesiştiği yerlerden
ilişkilenmiştir.
Bu kesişim yerini daha anlaşılır kılmak için, aynı problematik ile başka
disiplinler üzerinden ilişkilenmiş iki önemli düşünürün, Lacan ve Sloterdijk'ın
teorik açılımlarına bakalım:
Sloterdijk’in sinizme batmış sinik kişiliği, tıpkı Dostoyevski’nin kahramanı,
Demirkubuz’un Muharrem’i ve Muharrem’in arkadaşları gibi, gerçekte olan
ile ideolojik aygıtların çarpıttığı gerçeklik arasındaki farkın farkındadır; ne var
ki o Marks’ın Alman İdeolojisi’nde
görünen ile gerçeklik arasındaki fark’ı
(Marks,
2004) kaldırma mücadelesine girmek yerine, bu gerçekliğin
görünümlerini ti’ye alır, tıpkı Muharrem gibi, farkındalığını, ‘kıllık’ derecesinde
hissettirir ama başkaldırmak için kılını bile kıpırdatmaz.
Sloterdijk’e göre davaya uyanmış insanın sinizmde ısrar etmesinin sebebi,
onun da aslında, eleştirdiği dünyanın ilişkiselliklerine boğazına kadar batmış
olmasıdır (1987). Lacan ise Sloterdijk’in çizdiği bu sosyal bağlama psikolojik bir
katman daha ekler: Jouissance. Şimdi bunu açalım.
35
Freud, bilinçaltında süper egonun depoladığı semptomları ve bunun
patolojik yansımalarını açıklamak için psikanaliz yöntemini kullanır ve
yöntemini Amerika’da vermiş olduğu bir konferansında kısaca şöyle özetler:
Farz edin ki ben konuşurken seyircilerden birisi bağırıp çağırarak
konferansın akışını bozuyor. Sonra birkaç kişi onu tutup dışarı
çıkarıyor. Bu kovulmaya duyguların, arzu ve korkuların ‘bastırılması’
diyoruz. Mesele çözüldü mü? Hayır. Zira bastırılan kişi dışarıdan da
sıkıntı verebilir bize; işte dışarıdan yani bilinçaltından gelen bu
rahatsızlığa ‘sendrom’ diyorum. Farz edin ki konferansı düzenleyen
Dr. Hall geliyor ve bu kişiyle pazarlık ederek sessiz kalması şartıyla
içeri alıyor. (aktaran Yılmaz, 2012: 8)
Freud’a göre, psikanalitik kimi uygulamalar yoluyla bu terbiyesizle yani
bilinçaltıyla ve onun sebep olduğu semptomlarla yüzleşmek mümkündür.
Lacan ise Freud’un bu görüşünden o kadar emin değildir. Lacan’a göre gerçek
haz, bir arzunun tatmin edilerek sönümlendirilmesi değil, tatmin edilmeyerek
süreğen kılınmasıdır. Dolayısıyla, Jouissance durumuna keyif kadar acı ve
sızılar da eşlik edebilir. Başka türlü söylersek, Lacan’a göre keyif alanı tatmin
edilmeyi bekleyen alan, keyfin objesi de tıpkı Sisifos söylencesindeki gibi
yakınlaşılan, belki temas edilen ama asla tam elde edilemeyerek bu beklentiyi
süreğen kılan şeydir (1977).
Muharrem’i Yeraltı’na iten, bütün o etik mülahazaların ve içinde bunaldığı,
bulandığı sıkıntılı dünyaya müptela kılan şey işte bu beklentilerle yüklü haz
alanıdır. Bu, Yeraltı’nda iki biçimde karşımıza çıkar: Birincisi Muharrem’in
komşularının camını kırdığı sahne, bir diğeri de müdavimi olduğu fahişenin
evine gelip sevgilisi olmaya talip olduğu sahnedir.
Nedense Muharrem’in komşularının camını kırma sahnesi üzerine kafa
yoran eleştirmenler, yumurtanın dişilliği ve patatesin erilliği üzerinde
durmuşlar ve Demirkubuz’un dediği gibi aslında kendisinin pek de öyle
düşünmediği bu sahne hakkında yanılmışlardır (Demirkubuz & Hazar 2012).
Bu sahne Bertolucci’nin The Dreamersta
(2003) kullandığı cam kırma
metaforunun tersi olarak da görülebilir. İçine düştükleri etik ve siyasal
36
açmazlardan kurtulamayan The Dreamers’ın ensest kardeşleri, hava gazını
açıp intihar etmeye kalkışınca, sokaktaki bir eylemci camı kırar; onları hayata
döndürmekle kalmaz, sokağa, aşka, isyana ve devrime davet eder.
Bu filmdekinin aksine, Yeraltı'ndaki benzer sahnenin asıl göndermesi,
Muharrem’in kendisini çağıran Yeraltı’ndan çıkış imkanını imha etmesidir. Zira
filmi değerlendirenlerin bana göre gene yanlış gördüğü üzere, komşuları
gürültü yapmaktan ziyade, kendi dünyalarında karnaval havasında
eğlenmektedirler. Muharrem’i çıldırtan işte tam da onun bu sıkıntılı
varoluşunun karşısına dikilen ve onun Jouissance için bir tehdit oluşturan
eğlence imkanıdır. Tıpkı, İthaka’dan dönen İlyada'nın Sirenlerin şarkısından
korunmak ve onları duymamak için çareler aradığı gibi, Muharrem kendi
kulağına balmumu dökmez belki ama komşularının camını kırarak onların
sesini keser ve kendi fanusunu daha müsterih bir yer haline getirir.
Filmin sonunda iyi anlaştığı tek kişi olan gündelikçiyle de arasının
açılmasının ardından, Yeraltı’ndaki yuvasını yıkmaya başlar. İlk önce,
Muharrem’in artık hayatıyla yüzleşip, içinde bulunduğu durumu
dönüştürmeye çalışacağını düşünürüz. Kader ona bir de sevgili göndererek
yolunu biraz daha açar ama Muharrem bu fırsatı da teper; bir Jouissance objesi
37
olarak kadını her zaman ulaşabileceği bir yakınlıkta değil, özleyebileceği bir
mesafede tutmayı yeğler ve filmin sonunda, Yeraltı’nda yaşama alışkanlığını ve
bu alışkanlıktan aldığı hazzı şöyle anlatır:
"Acı en üst sınırına ulaştığında; alçakçasına zayıf lamaya, yerini daha önce hiç
tatmadığım bir duyguya bırakmaya başladı. Kendini olanca şiddetiyle
hissettiren, diş ağrısına4 benzeyen zevkli bir duygu. Bir an başıma gelen bütün
felaketlerin nedeninin bu olduğunu anladım. Artık değişemeyeceğimi, bunu
kendimin de istemediğini, başka bir adam olamayacağımı söylüyordum."
IV. Sonuç
Hülasa Yeraltı, Demirkubuz filmografisinin diğer örnekleri gibi gene
varoluşçu edebiyatın ve felsefenin temel sorunsalları, sıkıntı, bulantı,
kapatılma, yoksulluk, klostrofobi, etik gibi temalarla ama Türkiye’nin
Ankara’sında ve modern zamanlarda entelektüel solculuktan bürokrasi
memurluğuna terfi etmiş ve hayatı boyunca tutunamamış, tutunmaya da
çalışmamış bir adamın hikayesi üzerinden hemhal olur. Muharrem’in
hikayesinde bize anlatılan aslında üzerimize bütün ağırlığıyla abanan varoluş
ve zaman sıkıntılarını, daha çekilir hale getirmeye çalışırken geliştirdiğimiz
ilişkiselliklerin ve oynadığımız oyunların, içinde aktığımız zamanın dişlilerini
daha da sertleştirmesi ve sertleşen dişlilerin yalnızca arkadaşlık gibi kırılgan
mahremiyet alanlarını değil, etik ilkeleri de paramparça etmesi ve tüm bu
keşmekeşin, önce alışkanlığa; ardından da acıya bulanmış hazzın bir iptilaya
dönüşmesidir.
4 Dostoyevski de bu hazzı anlatmak için diş ağrısı metaforunu kullanır (Dostoyevski, 1985: 18),
Lacan da aynı şekilde Jouissance’den bahsederken, diş ağrısı örneğini verir.
38
Kaynaklar
Demirkubuz, Zeki; Hazar, Nedim M. (2012) Zeki Demirkubuz, yeni filmi Yeraltı'yı Zaman'a
anlattı: Çok izlenmeyi herkesten daha çok ben istiyorum
14 Haziran 2012: Zaman
Gazetesi.
Dostoyevski, F. Mihayloviç (1985) Yeraltından Notlar, İstanbul: Adam Yayınları
Dostoyevski, F. Mihayloviç (1988) Karamazov Kardeşler, İstanbul: Cem Yayınları
Dostoyevski, F. Mihayloviç (2004) Budala, İstanbul: Cem Yayınları
Dostoyevski, F. Mihayloviç (2004) Suç ve Ceza, İstanbul: Cem Yayınları
Goodstein, E. S. (2005) Experience Without Qualities: Boredom and Modernity; Stanford:
Stanford University Press
Heidegger, Martin (1995) The Fundamental Concepts of Metaphysics: World, Finitude,
Solitude; Bloomington: Indiana University Press
Kant, Immanuel (2001) Lectures on Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
Lacan, Jacques (1977) Écrits: A Selection , London, Tavistock Publications
Marks, Karl (2004) Alman İdeolojisi, Ankara, Şahin Matbaası
Nietzsche, Friedrich (1998) Ecce Homo-İnsan Nasıl Kendisi Olur? İstanbul: Yapı Kredi
Yayınları
Nietzsche, Friedrich (2004) Böyle Buyurdu Zerdüşt, İstanbul: Cem Yayınevi
Nietzsche, Friedrich (2005) Ahlakın Soykütüğü, İstanbul: Gün Yayınları
Sartre, Jean-Paul (1994) Bulantı: İstanbul, Can Yayınları
Sloterdijk, Peter (1987) Critique of Cynical Reason: Theory and History of Literature,
Mineapolis & London: University of Minnesota Press
Weber, Max (2005) Bürokrasi ve Otorite, İstanbul: Adres Yayınları
Yılmaz, Mehmet (2012) Gurbetçi Freud, Pdf-kitap. Şu adresten 23 Şubat’ta erişildi: link
39